Behandelovereenkomst

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen.

Ook uw zorgverzekeraar stelt  het afsluiten van een behandelovereenkomst verplicht.

Behandel- en oefenafspraken

U bent verwezen naar een logopedist i.v.m. klachten op het gebied  stem, spraak, taal of gehoor

De behandeling zal tijdens de  onderzoeks- en proefbehandelingsfase,  plaatsvinden met een frequentie van 1  zitting per week.

Na deze onderzoeksfase zal een gesprek plaatsvinden waarin de doelen voor de therapie en de huiswerkopdrachten worden besproken. Er wordt dan ook een afspraak gemaakt wanneer het volgende evaluatiegesprek zal plaatsvinden, er vindt gemiddeld  na elke 5 zittingen een evaluatiegesprek plaats.

Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en zal per subdoel worden ingeschat. Mocht er een aanpassing nodig zijn van het voorgestelde behandelschema, dan zal dat met u worden besproken.

Privacy policy

Alle gegevens die in de overeenkomst worden ingevuld en bij de anamnese worden gevraagd worden

gebruikt voor duidelijk omschreven doelen ten behoeve van de logopedische behandeling en declaratie hiervan

Betalingsafspraken

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering, tenminste 24 uur van te voren per email of telefoon te worden afgezegd.

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 0,75X 45,- euro = 33,75 per half uur.

De uitgebreide betalingsvoorwaarden zijn aan deze behandelovereenkomst gehecht, zie bijlage 1.

Contact

Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer:          06-22514275, indien de telefoon niet wordt opgenomen verzoek ik u direct een bericht in te spreken op mijn antwoordapparaat. Ik ben vaak niet direct bereikbaar via de telefoon tijdens de behandelingen.

U kunt mij ook een email sturen naar Ineke.Smit-Smal@kpnplanet.nl. Mijn streven is om binnen

2 werkdagen op uw bericht te reageren.

Bereikbaarheid en parkeren

 Op de website www.logopedie-en-stem.nl vindt u een routebeschrijving.

Informatie-uitwisseling met derden

Indien u verwezen bent door een arts wordt deze verwijzer op de hoogte gebracht over het verloop van de therapie. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd.

Bewaartermijnen patiëntengegevens

Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens vernietigd door de praktijkhouder.

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de betalingsvoorwaarden en het behandelplan en zal me houden aan de gemaakte afspraken t.a.v. huiswerkopdrachten, teneinde de behandeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Wanneer ik van verzekering en/ of adres verander, stel ik de logopedist daar direct van op de hoogte.

Ik ga akkoord met informatie-uitwisseling met derden.

Eveneens ben ik bekend met:

  • Verslaggeving aan de verwijzer en/of huisarts na onderzoeksfase en bij beëindiging van de therapie.
  • Informatie over de  betalingsvoorwaarden en klachtenregeling op de website van de praktijk.
  • De praktijkregels beschreven in de behandelovereenkomst.
  • De bewaartermijn van de patiëntengegevens.
  • Deelname aan klanten tevredenheidsonderzoek

Plaats: Datum: 

Naam 

Adres:

Email:

Toestemming KEO

Telefoonnummer:

Handtekening:

BIJLAGE 1 :

BIJLAGE 1 bij de behandelovereenkomst:

Vergoedingen en betalingsvoorwaarden logopedie 2021

Logopedie wordt in 2021 volledig vergoed door de verzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten.

Let op: voor cliënten vanaf 18 jaar geldt  dat u eerst uw eigen risico zelf moet  betalen. Dit is een wettelijke regeling.

We hebben in 2021 contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Als u verzekerd bent bij Zorgverzekeraars: Achmea,(Agis , Avéro Achmea , Interpolis, FBTO , Zilveren kruis Achmea , OZF, de Friesland, Pro life Zorgverzekeraars, Ziezo, Aevitae,Aon,Kettitz Wulfse en Nedasco,) , DSW (Stad Holland,ASR,Amersfoortse, In Twente, Nedasco,IAK, Avitae  enDitzo. )VGZ( IZZ, IZA, Univé, De Goudse, UMC, Nedasco, Avitae , Zekur,Aon en United consumers

worden de behandelingen volledig vergoed door de zorgverzekeraar en worden de declaraties van de behandelingen  door ons direct bij de vezekeraar in rekening gebracht.

We hebben in 2021 geen contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

CZ (Delta Lloyd,Nationale Nederlanden, Just, Nationale Nederlanden en  OHRA) , Menzis (Anderzorg, PMA Menzis en HEMA) , Onvz,  VRZ ( ENO, , VVAA, PNO, Beter Dichtbij, Salland, Energiek, Holland  Zorg en zorg direct ),   Zorg en zekerheid (Azvz)  en Salland. Caresq: besured

Zie hieronder bij het kopje LIP, een korte uitleg waarom wij de aangeboden contracten niet hebben getekend.

Als u bij een zorgverzekeraar verzekerd bent met wie wij in 2021 geen contract hebben afgesloten, is het afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u bent verzekerd en welke type zorgverzekering u heeft afgesloten óf u een eigen bijdrage moet betalen én hoe hoog deze bijdrage is. U ontvangt van ons een factuur en u  bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.

Over het algemeen geldt: als u een restitutiepolis heeft dan is uw eigen bijdrage  veel lager dan bij een naturapolis. Het is ook mogelijk dat uw verzekeringspolis niet-gecontracteerde logopedie geheel vergoedt. Bij een restitutiepolis bent u vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat.

Om voor vergoeding voor logopedie in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Wij vragen u deze verwijzing (verwijsbrief) en uw identificatiebewijs bij uw eerste afspraak mee te brengen.

30 minuten-zittingdeclaratiecode 4000: € 45,00

Indien u een afspraak wilt afzeggen dient dit binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak te gebeuren. Afzeggen kan telefonisch, middels het inspreken van onze voicemail, en via e-mail.
Let op bij annulering: een afspraak die niet binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt afgezegd wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten komen geheel voor uw eigen rekening. U ontvangt hiervoor een nota die binnen 2 weken na ontvangst dient te worden voldaan.

Wij hanteren de Betalingsvoorwaarden opgesteld door de NVLF, gedeponeerd onder aktenummer 159/2000 bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 29-05-2000. Deze betalingsvoorwaarden vindt u op onze websiteen kunnen wij u op verzoek doen toekomen.